Aqva Therm

Zatvori

politika privatnosti

Česta pitanja

Aqva therm D.o.o ,ul. Šantićeva br.55a, Subotica. Srbija. MB: 08828199, PIB: 103615928, u obavljanju svoje privredne delatnosti vrši obradu podataka o ličnosti poštujući Zakon o zaštiti podataka o ličnosti i sve druge relevantne propise koji regulišu ovu pravnu materiju. 

Molimo vas da sadržaj ove Politike privatnosti pažljivo pročitate!

Rukovalac podacima o ličnosti
Aqva therm je Rukovalac podacima o ličnosti, shodno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i drugih propisa koji regulišu ovu pravnu materiju. Aqva therm, kao rukovalac podacima o ličnosti, određuje svrhu i način obrade podataka o ličnosti i snosi odgovornost za čuvanje i korišćenje podataka o ličnosti u pisanoj i/ili elektronskoj formi.

Obrađivač podataka o ličnosti
Aqva therm u svom poslovanju može obrađivati podatke o ličnosti u ime Rukovaoca podacima o ličnosti, odnosno u skladu sa njegovim pisanim uputstvima u kom slučaju ima svojstvo Obrađivača podataka o ličnosti.

Podaci o ličnosti koje prikuplja Aqva Therm

Podaci o ličnosti koje Aqvatherm prikuplja  zavise prevashodno od vrste usluge koju pružamo kupcima, korisnicima i klijentima, namere ovih lica da koriste naše usluge, vrste ugovora koji sklapamo sa našim klijentom, kao i o nameri kupaca da koriste svoja prava bazirana na zakonskim i regulatornim odredbama o zaštiti podataka o ličnosti. U prvom redu radi se o podacima bez kojih ne možemo da izvršimo ugovornu obavezu, a uključuju najmanje:

 • osnovne lične podatke (ime i prezime);
 • osnovne kontakt podatke (adresa, broj telefona, e-mail adresa);
 • podatke vezane za korišćenje internet prezentacije koja se nalazi na internet domenu www.vodovod.rs
 • podatke neophodne za kreiranje korisničkog naloga u webshop-u koja se nalazi na internet domenu www.vodovod.rs (ime, prezime, e-mail, kontakt telefon);
 • podatke vezane za korišćenje AQVA THERM internet prodavnice (webshop);
 • podatke neophodne za zaključenje ugovora o potrošačkom kreditiranju;
 • podatke vezane za dostavljanje Newsletter obaveštenja;
 • podatke neophodne za dostavu kupljene robe (ime, prezime, broj telefona, adresa i e-mail);
 • ostale lične podatke neophodne za ostvarenje klijentovih prava baziranih na zakonskim odredbama o zaštiti potrošača.

Prikupljanje i korišćenje podataka o ličnosti


Aqva Therm vrši obradu podataka o ličnosti u svrhu realizacije kupoprodajnog odnosa za proizvode iz sopstvene ponude, u svrhu ispunjenja zakonskih i regulatornih obaveza, kao i u svrhu ostvarenja sopstvenih legitimnih interesa zakonitog poslovanja. Ukoliko to zahtevaju relevantni zakonski propisi, za određene razloge ćemo od lica čiji se podaci obrađuju (Vas) tražiti izričiti pristanak.


Razlozi zbog kojih Aqva Therm obrađuje podatke o ličnosti radi sklapanja i ispunjenja ugovornih obaveza su:

 • prodaja robe;
 • prodajne i marketinške aktivnosti;
 • administracija ugovornog odnosa;
 • upravljanje i primanje prigovora, pritužbi i reklamacija;
 • dostava kupljene robe;
 • postupak naplate ili prinudna naplata dugova;
 • slanje obaveštenja putem Newsletter-a;
 •  druge zakonske obaveze koje proizlaze iz poslovanja Minotti-a.


Razlozi zbog kojih obrađujemo vaše podatke o ličnosti na bazi naših poslovnih legitimnih interesa su:

 • obaveštavanje o promenama vezanim za uslove poslovanja;
 • sprečavanje i otkrivanje prevare.


Za sve druge aktivnosti koje nisu obuhvaćene napred navedenim razlozima zatražićemo dodatni pristanak. Dati pristanak može biti povučen u bilo kom trenutku (opoziv saglasnosti).

Pristup podacima o ličnosti
Aqva Therm preduzima tehničke i organizacione mere kako bi se prikupljeni podaci o ličnosti obrađivali samo na način koji je u skladu sa svrhom za čije ostvarenje su podaci o ličnosti dati. Ukoliko je neophodno, a u svrhu izvršenja poslovnih aktivnosti, pristup podacima o ličnosti će biti omogućen trećim stranama i to:

 • državnim organima kao i organima javne vlasti koji u svrhu sprovođenja zakonskih obaveza imaju pravo pristupa podacima o ličnosti;
 •  advokatima;
 • servisnim službama, štamparijama, finansijskim ustanovama;
 • drugim poslovnim partnerima.

Sva treća lica dužna su da podatke o ličnosti obrađuju isključivo prema uputstvima Minotti-a, osim državnih organa i organa javne vlasti.
 

Obrada podataka o ličnosti
Podaci o ličnosti koji će biti obrađivani od strane izvršilaca obrade navedenih u poglavlju Pristup podacima o ličnosti, a čija je odgovornost i obaveza zaštite podataka o ličnosti i čuvanja njihove poverljivosti definisana ugovornim odnosom i u skladu sa svim tehničkim i organizacijskim merama i zakonskim propisima koji uređuju zaštitu podataka o ličnosti.


Podaci o ličnosti koje Aqva Therm prikupi u svrhe koje su navedene u poglavlju Prikupljanje i korišćenje podataka o ličnosti neće biti dostupni nikome ko za to nema ovlašćenje Aqva Therm-a.

Uslovi obrade podataka o ličnosti zbog pružanja usluge dostave i povrata robe

Za potrebe pružanja usluge dostave i povrata robe Minotti prikuplja sledeće podatke:

- ime i prezime

- adresa isporuke ili preuzimanja robe

- broj telefona

- e-mail adresa.

Navedene podatke Aqva Therm može činiti dostupnim poslovnim partnerima - pružaocima logističkih usluga,  u svrhu izvršenja ugovorenih usluga. Partneri koji pružaju usluge ovlašćeni su od strane Aqva Therm-a za obradu ličnih podataka kupaca isključivo u svrhu izvršenja ugovorenih usluga.

Ostvarivanje prava

U slučajevima kada je to zakonom predviđeno, lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju od strane Aqva Therm-a ima sledeća prava:

 • pravo na informacije o obradi podataka o ličnosti;
 • pravo na povlačenje datog pristanka u bilo koje vreme (opoziv saglasnosti), ukoliko Aqva Therm podatke o ličnosti obrađuje uz dati pristanak;
 • pravo na ispravku i/ili dopunu već datih podataka o ličnosti;
 • pravo na brisanje podataka o ličnosti kada isti više nisu potrebni za ostvarenje svrhe za koju su dati;
 • pravo na podnošenje prigovora bilo Aqva Therm-u direktno, bilo  nadležnom državnom organu.

 

Aqva Therm licima na koje se podaci odnose za ostvarivanje napred pobrojanih prava obezbeđuje sledeće komunikacijske kanale:

 • lično, u Aqva Therm prodajnom objektu; 
 • putem pošte, preko adrese: ul. Šantićeva br.55a, 24000 Subotica.
 • putem elektronske pošte webshop@vodovod.rs .


Lice čije podatke o ličnosti Aqva Therm obrađuje dužno je da predmetni zahtev podnese lično, i to tako da je ovlašćenim licima Aqva Therm-a omogućena identifikacija podnosioca zahteva. 
 

Čuvanje podataka o ličnosti
Vremenski period čuvanja podataka o ličnosti zavisi od svrhe zbog koje ih Aqva Therm obrađuje. Primera radi, podaci prikupljeni za slanje obaveštenja putem Newsletter-a čuvaju se dok god se lice nalazi na Newsletter listi, odnosno do momenta opoziva saglasnosti. Podaci lica koji su na internet prezentaciji Minotti-a kreirali korisnički nalog obrađuju se do momenta deaktivacije korisničkog naloga. Podaci o ličnosti prikupljeni u svrhu zaključenja i izvršenja ugovora, obrađuju se do momenta izvršenja ugovornih obaveza. Podaci prikupljeni zbog obrada baziranih na zakonskoj osnovi, čuvaju se u skladu sa vremenskim ograničenjima odredbi predmetnog zakona (na primer Zakon o računovodstvu i slično).

Za komunikaciju sa Aqva Therm-om zbog ostvarivanja prava vezanih za zaštitu podataka o ličnosti potrebno je koristiti komunikacijske kanale definisane u poglavlju Ostvarivanje prava kako bi svaki zahtev bio prihvaćen, a podnosilac zahteva identifikovan.
 

Newsletter obaveštenje i upotreba podataka o ličnosti za marketing
Ako lice želi da prima obaveštenja o ponudama iz asortimana Aqva Therm putem elektronske pošte, potrebno je da se prijavi na Newsletter listu. Prilikom prijave na ovu listu potrebno je popuniti označena polja – ime, prezime, e-mail adresu.

U svakom momentu lice može da opozove datu saglasnost i da zatraži odjavu sa Newsletter liste pozivom na broj telefona 024/680-660, slanjem zahteva na e-mail webshop@vodovod.rs

Za potrebe dostavljanja obaveštenja licima sa mejling liste, Aqva Therm može koristiti usluge spoljnih poslovnih partnera. U navedenom slučaju Aqva Therm daje na obradu isključivo podatke koje mu je lice u navedene svrhe učinilo dostupnim. Odabrani poslovni partner podatke koristi samo za svrhu dostavljanja obaveštenja, za period dok postoji saglasnost lica (do opoziva saglasnosti) i u druge svrhe ne sme koristiti predmetne podatke.
 

Aqva Therm neće kontakt podatke date za slanje Newsletter obaveštenja deliti sa trećim licima, izuzev pod prehodno navedenim uslovima. Ukoliko se lice nije prijavilo za primanje obaveštenja putem Newsletter obaveštenja, od Aqva Therm-a može da dobije obaveštenje vezano za porudžbinu, plaćanje, odnosno aktivnosti koje je lice samo pokrenulo kao kupac ili registrovani korisnik webshop-a. Pored toga, Aqva Therm može licu dostaviti informacije  koje se odnose na promene u vezi sa njegovim poslovanjem i odnosom sa kupcem, klijentom i slično.