Aqva Therm

Zatvori

Reklamacije i Povraćaj Sredstava

Česta pitanja

Zamena reklamiranog proizvoda  

Potrošač ima pravo da vrati robu u sledeća dva slučaja: 

 1. ako je reč o isporuci robe koja nije naručena; 

 1.  u slučaju neispravnosti robe ili oštećenja. 

Ukoliko je proizvod koji ste kupili neispravan ili nije u skladu sa karakteristikama i opisu koji su navedeni na sajtu prodavca, potrebno je da nam dostavite popunjen reklamacioni zapisnik i maloprodajni račun kako bi ušli u proceduru rešavanja. Poželjno je i da reklamacija poslata elektronskim putem sadrži i fotografije spornog proizvoda.

Potrebna dokumentacija 

 1. Artikal koji vraća i garantni list (ukoliko ga je dobio) 

 1. Kopiju fiskalnog računa (da se original ne zagubi) 

 1. Napisan na papiru razlog vraćanja (predomislio se, ne odgovara, neispravno primljeno,...) 

Potrošač reklamaciju može izjaviti popunjavanjemformulara za reklamaciju koji se može dostaviti trgovcu na e-mail adresu webshop@vodovod.rsili na adresu sedišta Trgovca: ul. Šantićeva 55a Subotica. Trgovac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana prijema reklamacije putem  formulara za reklamacije, odgovori, pisanim ili elektronskim putem,  potrošaču na izjavljenu reklamaciju.  
Odgovor trgovca na reklamaciju potrošača se dostavlja potrošaču  u pisanom obliku i mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok za rešavanje reklamacije ne može da bude duži od 15 (petanest) dana od dana prijema robe kupca. 
Ukoliko trgovac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača pisanim putem i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom. Nemogućnost kupca da dostavi prodavcu ambalažu (pakovanje) robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog. 
Ako otklanjanje nesaobraznosti na napred opisan način nije moguć, potrošač ima pravo na raskid ugovora ako: 
- nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku; 
- opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe i njene namene; 
- otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za trgovca.  

Trgovac će da pristupi otklanjanju utvrđene nesaobraznosti po obostranom potpisivanju reklamacionog zapisnika, kojim potrošač daje svoju saglasnost da se data nesaobraznost otkloni na jedan od gore utvrđenih načina. 
Svaka popravka ili zamena se mora izvršiti u primerenom roku SA ŠTO MANJIM i bez značajnijih neugodnosti za potrošača, uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje ju je potrošač nabavio. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškovi rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi trgovac. 
Potrošač ima pravo da zahteva zamenu ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve popravke pojavi, a ponovna popravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača. 
Na odnose između trgovca i kupca-pravnog lica, u vezi sa ostvarivanjem prava u slučaju nesaobraznosti primenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima. Tako uočene manjkavosti/nesaobraznosti/nedostaci na robi moraju da se prijave već prilikom primopredaje, odnosno isporuke najkasnije 24h nakon preuzimanja paketa, uz priloženi račun za kupljenu robu, a u slučaju bez odlaganja po uočavanju te manjkavosti, uz priloženi račun za kupljenu robu slanjem obaveštenja u pisanoj formi putem mail-a. 

Odustanak od ugovora-kupovine 

Potrošač može odustati od ugovora zaključenog na daljinu ne navodeći za to razlog u roku od 14 (četrnaest) dana. Rok za odustanak ugovora počinje da teče od dana kada je potrošač primio proizvod. Potrošač je dužan da obavesti trgovca o odustanku od ugovora pismenim putem. To može učiniti putem obrasca za odustanakod ugovora o kupoprodaji na daljinu (koji potrošač može poslati na adresu ili e-mail adresu trgovca). Ugovor se smatra otkazanim kada potrošač pošalje trgovcu popunjen obrazac za odustanak. Trgovac je dužan da potrošača o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti slanjem obaveštenja na e-mail potrošača. U slučaju otkazivanja ugovora, potrošač je dužan o svom trošku robu vrati trgovcu ili licu ovlašćenom od strane trgovca, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je poslao popunjen obrazac za odustanak od ugovora. Potrošač ima obavezu da snosi direktne troškove vraćanja robe trgovcu, osim ako se trgovac saglasio sa tim da ih on snosi ili ako nije prethodno obavestio potrošača da je potrošač u obavezi da ih plati. 

Trgovac je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu kupoprodajnog ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Izuzetno, prodavac nije dužan da izvrši povraćaj dodatnih troškova koji su posledica izričitog zahteva potrošača za dostavu koja odstupa od najjeftinije uobičajene dostave koju je ponudio trgovac. Trgovac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća i potvrdi da li je u ispravnom stanju ili ako je reklamacija u pitanju da je u skladu sa reklamacionom zapisniku 

Pravo na odustanak od ugovora potrošač ima u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, te se primenjuju se sledeća pravila: 

 • svaki ugovor na daljinu i ugovor koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija trgovca, na koji se primenjuju pravila sadržana u članovima 26-36. Zakona o zaštiti potrošača, potrošač može, ne navodeći za to razlog, da raskine u roku od 14 (četrnaest) dana; 

 • u slučaju zaključenja ugovora o kupoprodaji, rok za odustanak računa se od trenutka kada roba dospe u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik; 

 • kada potrošač jednom porudžbenicom naruči više vrsta roba koje se isporučuju zasebno, rok od 14 (četrnaest) dana počinje da teče kada poslednja vrsta naručene robe dospe u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik; 

 • kada se isporuka robe sastoji iz više pošiljki i delova, rok od 14 (četrnaest) dana počinje da teče kada je poslednja pošiljka ili njen deo, dospeo u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik; 

 • kada je zaključen ugovor na neodređeno vreme sa periodičnim isporukama robe, rok od 14 (četrnaest) dana počinje da teče kada prva pošiljka robe dospe u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik; 

 • ako trgovac ne preda kupcu obaveštenje o uslovima, vremenskom roku i postupku za ostvarivanje prava na odustanak od ugovora, na način iz člana 29. stav 1. zakona i člana 30. stav 2. ovog zakona, potrošač može odustati od ugovora u roku od 12 meseci od dana isteka roka za odustanak od ugovora; 

 • ako trgovac nije predao potrošaču obaveštenje o uslovima, vremenskom roku i postupku za ostvarivanje prava na odustanak od ugovora, na način iz člana 29. stav 1. ovog zakona i člana 30. stav 2. ovog zakona, pa to učini u roku od 12 meseci od dana zaključenja ugovora, rok od 14 dana počinje da teče kada potrošač dobije obrazac za odustanak. 

Rok od 14 dana ističe protekom poslednjeg časa poslednjeg dana roka. 

Isključenje prava na odustanak od ugovora 

Potrošač nema pravo na odustanak od ugovora, na osnovu člana 36. Zakona o zaštiti potrošača, u slučaju: 

 • isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane; 

 • isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke; 

 •  isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom. 

  Potrošač nema pravo da odustane od ugovora u slučaju isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke. Dakle, potrošač nema pravo da odustane od ugovora ako je reč o, primera radi, WC daskama ili sličnim proizvodima. U slučaju da je proizvod otpakovan pretpostavlja se da je isti korišćen, zbog čega potrošač nema pravo da odustane od ugovora. 

Potrošač nema pravo da odustane od ugovora u slučaju isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom jer se ugrađuje u nepokretnost tako što se malteriše i/ili lepi za instalacije. Primera radi, odustanak od ugovora nije moguć ukoliko je predmet kupoprodaje kada, WC šolja, tuš kabina ili drugi sličan proizvod iz asortimana Trgovca, nakon ugradnje  tog proizvoda u nepokretnost. 

  

Povraćaj sredstava 

 
U slučaju odustanka od kupovine, nakon povrata gde je Aqva Therm utvrdio da je roba vraćena u ispravnom stanju u fabrickom pakovanju a ista je kupljene putem online prodavnice www.vodovod.rs  povraćaja sredstava kupcu koji se vraća kupcu isključivo preko tekućeg računa potrošača koji je obavio kupovinu putem naše internet prodavnice. 
Sve podatke kupca dužan da dostavi u dokumentu.